കാൻസറും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും

ഭക്ഷണം ചിട്ടപ്പെടിത്തിയാൽ പിന്നെ കാൻസർ വരികയേ ഇല്ല എന്ന് പറയാനാവില്ല.  എന്നാൽ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മൂന്നിലൊന്നോളം പേരിലും കാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം തെറ്റായ ഭക്ഷണ ചിട്ടകൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 10-12 ശതമാനം ആളുകളിലെങ്കിലും  കാൻസറിനു കാരണമാവുന്നത് ഭക്ഷണരീതിയിലെ അപാകതകളാണ്.

കാൻസർ കേരളത്തിൽ

കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊൾ കാൻസർ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ? കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്നും വർധിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട്. അതിനു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്.
 

കാൻസർ ഇനി പേടി വേണ്ട

കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ നിഗൂഢതകളും പരിഭ്രാന്തികളും ആണ് ഉള്ളത്. കാൻസറിനെ ഒരളവുവരെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നോ, രോഗം വരാൻ ഇടയുണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ പരിശോധിക്കാനായാൽ നല്ലൊരു പങ്കും ചികിൽസിച്ചു ഭേദമാക്കാനാവുന്നതാണെന്നോ ഉള്ള ധാരണകളെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹം വേണ്ടത്ര ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ക്യാന്സറിനെക്കുറിച്ചു  ശരിയായ അവബോധം ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം.

കാൻസറും അതിജീവനവും

രോഗം ഒരു കുറ്റമല്ല, എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനവുമല്ല. സാന്ത്വനവും പരിചരണവും രോഗിയുടെ അവകാശമാണ്, സമൂഹത്തിന്റെ കടമയും. അവയുടെ നിഷേധം നീതിയുടെ നിഷേധമാണ്. ഏകാന്തതയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നാം നൽകുന്ന സ്നേഹവും കരുണയും അവരുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതവും പ്രകാശപൂര്ണമാക്കുന്നു.