വൈദ്യശാസ്ത്രം

കാൻസറും അതിജീവനവും

രോഗം ഒരു കുറ്റമല്ല, എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനവുമല്ല. സാന്ത്വനവും പരിചരണവും രോഗിയുടെ അവകാശമാണ്, സമൂഹത്തിന്റെ കടമയും. അവയുടെ നിഷേധം നീതിയുടെ നിഷേധമാണ്. ഏകാന്തതയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നാം നൽകുന്ന സ്നേഹവും കരുണയും അവരുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതവും പ്രകാശപൂര്ണമാക്കുന്നു.