ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ

കാൻസറും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും

ഭക്ഷണം ചിട്ടപ്പെടിത്തിയാൽ പിന്നെ കാൻസർ വരികയേ ഇല്ല എന്ന് പറയാനാവില്ല.  എന്നാൽ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മൂന്നിലൊന്നോളം പേരിലും കാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം തെറ്റായ ഭക്ഷണ ചിട്ടകൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 10-12 ശതമാനം ആളുകളിലെങ്കിലും  കാൻസറിനു കാരണമാവുന്നത് ഭക്ഷണരീതിയിലെ അപാകതകളാണ്.