കീമോതെറാപ്പി

കീമോതെറാപ്പി കാൻസർ ചികിത്സയിൽ

എന്താണ് കീമോതെറാപ്പി? കാൻസർ ചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നു രീതികളാണ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ, സർജറി എന്നിവ. ഇതിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തുള്ള ചികിത്സയാണു കീമോതെറാപ്പി, ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കുത്തിവയ്ക്കുകയും ഗുളികരൂപത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മരുന്ന് കയ്യിലെ ഞരമ്പിലേക്കു കുത്തിവയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് മിക്കപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്.