ചങ്ങാതി

ചങ്ങാതി

ചങ്ങാതിമാരെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ, തമാശകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, കവിതകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, ഒത്തുചേരലുകൾ, കാല് വാരൽ, പാര വപ്പ്, തോണ്ടൽ, ചൊറിയൽ എന്ന് വേണ്ട ചങ്ങാതിയെ അപഹാസ്യമാക്കാത്തതും പൊതു സമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ എന്തുമാകാം.