കാൻസർ പരിശോധന

കാൻസർ പരിശോധനകളും ചികിത്സാരീതികളും സാമ്പത്തീക ചിലവുകളും

കാൻസർ പരിശോധനകൾ സ്വയമായോ ഡോക്ടറെ കണ്ടോ നടത്തേണ്ടതായുണ്ട്. ഇവ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് കാൻസർ ബാധയെ മുൻകൂട്ടി നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കും. മുൻകൂട്ടിയുള്ള രോഗനിർണയം ചികിത്സ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കിയേക്കും. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും ചെലവു കൂടിയ ചികിത്സ നൽകാനാവില്ല. അതു വേണം എന്നു കരുതുന്നതിൽ കാര്യവുമില്ല. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ലഭ്യമാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

കാൻസർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ മാർഗങ്ങൾ

കാൻസർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ? കാൻസർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. എല്ലാത്തരം ക്യാന്സറും നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. പ്രമേഹപരിശോധന പോലെ ലളിതമായ ഒരു പരിശാധന കൊണ്ട് കാൻസർ കണ്ടെത്താൻ തത്കാലം മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശയഗള കാൻസർ തുടങ്ങിയവ ലളിതമായ പരിശോധനകളിലൂടെ കണ്ടെത്താനാവും. 40 വയസുകഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീകളും വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കാൻസർ പരിശോധനകൾ നടത്തണം.