ഇറങ്ങാൻ വന്ന വിമാനത്തിനു മുന്നിൽ ടാങ്കർ ലോറി വന്നപ്പോൾ

Video file